澳门老虎机官方网址|官方下载_Welcome!

<span id="mtqmq"><video id="mtqmq"><strike id="mtqmq"></strike></video></span>
 • <delect id="mtqmq"></delect>

  <p id="mtqmq"></p>
  <table id="mtqmq"><ruby id="mtqmq"></ruby></table>

  ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

  Ο ?μιλο? εταιρι?ν? LALIZAS ?χει ?δη θ?σει σε ισχ? πλ?νο αναδιαμ?ρφωση? τη? πολιτικ?? του εν?ψει τη? εφαρμογ?? του?Γενικο? Κανονισμο? για την Προστασ?α Δεδομ?νων. Το ν?ο αυτ? θεσμικ? πλα?σιο ισχυροποιε? τα δικαι?ματα των φυσικ?ν προσ?πων ω? προ? την επεξεργασ?α των προσωπικ?ν του? δεδομ?νων.

  ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

  Τα προσωπικα δεδομενα ειναι πληροφοριε? που μπορουν να προσδιορισουν ενα συγκεκριμενο ατομο, π.χ. ονομα, διευθυνση, ηλεκτρονικ? διε?θυνση και αριθμ? τηλεφ?νου. Εαν κατα τη διαρκεια τη? επισκεψη? σα? σε αυτην την ιστοσελιδα παραγγειλετε προιοντα η υπηρεσιε?, η μα? παραχωρησετε αλλε? πληροφοριε?, μπορει να μα? παρ?χετε τ?τοιου ε?δου? δεδομ?να κατ?πιν ρητ?? συγκατ?θεσ?? σα?.

  Λαμβ?νουμε πολ? σοβαρ? υπ?ψη μα? τη διαχε?ριση των προσωπικ?ν σα? δεδομ?νων και καταβ?λουμε τη μ?γιστη δυνατ? προσπ?θεια για την τ?ρηση των καν?νων επεξεργασ?α? και διατ?ρησ?? του?, ?πω? προβλ?πεται στην ελληνικ? και ευρωπα?κ? νομοθεσ?α εν γ?νει.

  Συλλ?γουμε προσωπικ? στοιχε?α χρηστ?ν κατ?πιν ρητ?? και εκο?σια? συγκατ?θεσ?? του? σ?μφωνα με του? ισχ?οντε? καν?νε? και τι? τεχνολογικ?? εξελ?ξει?. Οποιαδ?ποτε μεταβολ? στην αλλαγ? του νομικο? πλαισ?ου επιφ?ρει και τι? αντ?στοιχε? αλλαγ?? στη διαχε?ριση των δεδομ?νων των χρηστ?ν για τι? οπο?ε? θα υπ?ρχει σαφ?? ενημ?ρωση και ?γκαιρη επικαιροπο?ηση - τροποπο?ηση.

  Σε περ?πτωση διαφων?α? του χρ?στη/μ?λου? με την πολιτικ? αυτ?, αυτ?? οφε?λει να διακ?ψει και να αποφ?γει την περι?γηση του στην ιστοσελ?δα.

  Ο επισκ?πτη?/χρ?στη? μπορε? να επικοινων?σει με τον Υπε?θυνο Προστασ?α? Δεδομ?νων?τη? εταιρ?α? μα? στη διε?θυνση: dpo@lalizas.com? για να ενημερωθε? αν υπ?ρχει αρχε?ο με τα στοιχε?α του, εν? μπορε? κατ?πιν αιτ?ματο? του να τροποποιηθο?ν ? και να διαγραφο?ν απ? τι? σχετικ?? λ?στε?.

  ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΩΝ

  Δεν συλλ?γουμε εν γν?σει μα? προσωπικ? δεδομ?να παιδι?ν (κ?τω των 16 ετ?ν) και σε κ?θε περ?πτωση απαιτε?ται γονικ? συνα?νεση για την επεξεργασ?α δεδομ?νων του?.

  ΧΡΗΣΗ COOKIES

  Τα cookies ε?ναι απλ? λειτουργικ? αρχε?α που βελτι?νουν την εμπειρ?α πλο?γηση? και χρ?ση? τη? ιστοσελ?δα?. Η δυνατ?τητα επιλογ?? του? εμφαν?ζεται την πρ?τη φορ? που επισκ?πτεστε την ιστοσελ?δα μα?. Μπορε?τε να επιλ?ξετε τη μη αποδοχ? του? ? να αλλ?ξετε τι? ρυθμ?σει? των cookies στο πρ?γραμμα πλο?γηση? που χρησιμοποιε?τε, ωστ?σο αυτ? θα επηρε?σει την εμπειρ?α χρ?ση?. Δεν παρακολουθο?ν με καν?να τρ?πο τη δραστηρι?τητα του υπολογιστ? σα?, παρ? μ?νο την πλο?γηση στην ιστοσελ?δα μα? και αυτ? αν?νυμα.

  Εκτ?? απ? τα αρχε?α cookies που δημιουργο?με εμε?? και για τα οπο?α ε?μαστε υπε?θυνοι ενδ?χεται να χρησιμοποιο?νται και αρχε?α cookies τρ?των για σκοπο?? marketing (π.χ. συνεργ?τε? διαφ?μιση?). Σε αυτ? τη περ?πτωση τα σχετικ? αρχε?α ρυθμ?ζονται απ? αυτο??.

  ?

  Ειδικ?τερα τα cookies διακρ?νονται σε:

  Cookies που θεωρο?νται ω? "απολ?τω? απαρα?τητα" ??"Αναγκα?α"?για τη λειτουργικ?τητα τη? πλατφ?ρμα? αυτο? του ιστοτ?που. Αυτ? τα cookies ε?ναι απαρα?τητα για να επιτρ?πουν στου? χρ?στε? να μετακινο?νται σε αυτ?ν τον ιστ?τοπο και να χρησιμοποιο?ν τι? δυνατ?τητε? που διαθ?τει.

  Cookies?"Απ?δοση?", τα οπο?α συλλ?γουν πληροφορ?ε? για τον τρ?πο πλο?γηση? των χρηστ?ν σε αυτ?ν τον ιστ?τοπο, ?πω?, για παρ?δειγμα, ποιε? σελ?δε? επισκ?πτονται πιο συχν?. Προσδιορ?ζουν τον τρ?πο αλληλεπ?δραση? των χρηστ?ν με τον ιστ?τοπ? μα?, ανακαλ?πτουν ποιε? σελ?δε? φα?νεται να εμποδ?ζουν του? επισκ?πτε? του? να αποχωρ?σουν απ? αυτ??, ποιε? σελ?δε? δεν χρησιμοποιο?νται συχν?, ποιε? σελ?δε? χρει?ζονται περισσ?τερο χρ?νο για να φορτ?σουν, ποιε? σελ?δε? τε?νουν να επισκ?πτονται οι χρ?στε? και με ποια σειρ?. ?λε? αυτ?? οι πληροφορ?ε? μ?? βοηθο?ν να βελτι?σουμε και να αναπτ?ξουμε τον ιστ?τοπ? μα?, για να τον καταστ?σουμε πιο χρ?σιμο στο χρ?στη που θα τον επισκεφθε? ξαν? στο μ?λλον.

  Cookies?"Λειτουργικ?τητα?", τα οπο?α επιτρ?πουν σε αυτ?ν τον ιστ?τοπο να θυμ?ται τι? επιλογ?? που κ?νετε.

  ?

  Για την πλο?γησ? σα? στην ιστοσελ?δα μα? χρησιμοποιο?νται μ?νο αναγκα?α cookies και δεν πραγματοποιε?ται οποιαδ?ποτε εξατομ?κευσ? σα?.

  Επιπλ?ον χρησιμοποιο?με την υπηρεσ?α Google Analytics στην προσπ?θει? μα? να κατανο?σουμε καλ?τερα τον τρ?πο που οι επισκ?πτε? χρησιμοποιο?ν αυτ?ν τον Ιστ?τοπο. Οι πληροφορ?ε? που συλλ?γονται απ? το cookie του Google Analytics σχετικ? με τη χρ?ση αυτο? του Ιστοτ?που μεταφ?ρονται στην Google και αποθηκε?ονται απ? αυτ?ν. Ε?ν δεν επιθυμε?τε να παρακολουθε?ται η δραστηρι?τητα σα? απ? την Google Analytics σε αυτ?ν τον Ιστ?τοπο, μπορε?τε να επιλ?ξετε να εξαιρεθε?τε χρησιμοποι?ντα? αυτ?ν τον σ?νδεσμο:?http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.?

  ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

  Εαν επιλεξετε να μα? παρεχετε τι? προσωπικε? σα? πληροφοριε?, θα τι? χρησιμοποιησουμε για να σα? προσφερουμε τι? πληροφοριε?, τα προιοντα η τι? υπηρεσιε? που ζητησατε η που θεωρουμε οτι μπορει να σα? ενδιαφερουν, για να επικοινωνησουμε μαζι σα? για του? ιδιου? λογου? η για καθε αλλο λογο που δηλωνεται κατα τη συλλογη των δεδομενων η συμφωνει με καποια προτιμηση που υποδεικνυετε εσει?.

  ?ταν ?χετε εγγραφε? για να λαμβ?νετε ενημερωτικ? δελτ?ο, ε?μαστε σε θ?ση να διασφαλ?σουμε ?τι θα λαμβ?νετε περαιτ?ρω σχετικ? και ενημερωτικ? επικοινων?α, ακολουθ?ντα? τι? αλληλεπιδρ?σει? σα? με την εν λ?γω ανακο?νωση, ?πω? για το αν λ?βετε, ανο?ξτε ? κ?ντε κλικ σε ?να σ?νδεσμο μ?σα σε ?να ηλεκτρονικ? μ?νυμα επικοινων?α?. Σα? προσφ?ρουμε τη δυνατ?τητα να διαγραφε?τε και να ανακαλ?σετε τη συγκατ?θεσ? σα? ?ποτε το επιθυμε?τε μ?σα σε ?λε? τι? περαιτ?ρω ηλεκτρονικ?? επικοινων?ε? μα?.

  ΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:

  Τα δεδομενα τηρουνται για οσο χρονικο διαστημα παραμενει ενεργη η εγγραφη σα?, με σκοπο την εξασφ?λιση αποτελεσματικ?? επικοινων?α? και διαγρ?φονται κατ?πιν αιτ?ματ?? σα?. Εξα?ρεση αποτελε? η διατ?ρηση των στοιχε?ων ?ταν αυτ? επιβ?λλεται απ? την ισχ?ουσα ευρωπα?κ? και ελληνικ? νομοθεσ?α? κυρ?ω? δε για λογιστικο?? σκοπο?? και την αποτελεσματικ?τητα των φορολογικ?ν ελ?γχων. Δεν συλλ?γουμε καμι? επιπλ?ον πληροφορ?α σχετικ? με εσ??, εκτ?? απ? αυτ?? που αναφ?ρθηκαν παραπ?νω.

  ?ταν η επεξεργασ?α επιβ?λλεται ω? υποχρ?ωση απ? διατ?ξει? του ισχ?οντο? νομικο? πλαισ?ου, τα προσωπικ? σα? δεδομ?να θα αποθηκε?ονται για ?σο χρονικ? δι?στημα επιβ?λλουν οι σχετικ?? διατ?ξει?.

  ?ταν η επεξεργασ?α εκτελε?ται με β?ση σ?μβαση, τα προσωπικ? σα? δεδομ?να αποθηκε?ονται για ?σο χρονικ? δι?στημα ε?ναι απαρα?τητο για την εκτ?λεση τη? σ?μβαση? και για τη θεμελ?ωση, ?σκηση, ?/και υποστ?ριξη νομικ?ν αξι?σεων με β?ση τη σ?μβαση.

  Εχουμε δεσμευτει να διασφαλισουμε οτι τα προσωπικ? σα? δεδομ?να διατηρουνται ακριβ? και ενημερωνονται συνεχω?. Ωστοσο, μονο αφου μα? ενημερωσετε μπορουμε να κανουμε σχετικ?? αλλαγε?.

  Με ευθυνη σα? μα? ενημερωνετε εαν υπαρχουν ανακριβειε? η να πρεπει να γινουν αλλαγε? στι? προσωπικε? σα? πληροφοριε? οποιαδηποτε στιγμη. Ενημερ?στε μα? στην ηλεκτρονικ? διε?θυνση: dpo@lalizas.com για οποιαδ?ποτε αλλαγ? πρ?πει να γ?νει ? για οποιαδ?ποτε ανακρ?βεια, δ?νοντα? μα? επαρκε?? πληροφορ?ε? για να σα? αναγνωρισουμε και να πραγματοποιηθουν οι αλλαγε?.

  Για του? σκοπο?? προ?θηση? προ??ντων και υπηρεσι?ν (marketing activities), τα προσωπικ? σα? δεδομ?να τηρο?νται μ?χρι την αν?κληση τη? συγκατ?θεση? σα?. Αυτ? μπορε? να πραγματοποιηθε? απ? εσ?? οποιαδ?ποτε στιγμ?. Η αν?κληση τη? συγκατ?θεση? δεν θ?γει τη νομιμ?τητα τη? επεξεργασ?α? που βασ?στηκε στη συγκατ?θεση κατ? το χρονικ? δι?στημα πριν την αν?κλησ? τη?.

  Σ?μφωνα με την εσωτερικ? πολιτικ? μα? και την ισχ?ουσα ευρωπα?κ? και ελληνικ? νομοθεσ?α, μπορε?τε να μα? ζητ?σετε να σα? παρ?χουμε πρ?σβαση σε οποιαδ?ποτε προσωπικ? δεδομ?να που επεξεργαζ?μαστε για σα?. Αν θ?λετε πρ?σβαση στα προσωπικ? στοιχε?α επικοινων?α? σα?, επικοινων?στε μαζ? μα? στην ηλεκτρονικ? διε?θυνση dpo@lalizas.com

  ?

  ΑΣΦΑΛΕΙΑ:

  Διασφαλιζουμε οτι ?λε? οι προσωπικ?? πληροφορ?ε? που μα? παρ?χονται διαφυλασσονται συμφωνα με του? ισχυοντε? ν?μου? και διαταξει? προστασια? των δεδομενων. Εφαρμοζουμε τα καταλληλα μετρα ασφαλεια? ωστε να αποτρεψουμε τη μη εξουσιοδοτημενη προσβαση, την εσφαλμενη χρηση η αποκαλυψη, τη μη εξουσιοδοτημενη τροποποιηση η παρανομη καταστροφη η την ακουσια απωλεια των προσωπικων πληροφοριων.

  Για οποιοδ?ποτε θ?μα σχετικ? με την επεξεργασ?α προσωπικ?ν δεδομ?νων μπορε?τε να απευθυνθε?τε στον Υπε?θυνο Προστασ?α? Δεδομ?νων (DPO) τη? εταιρ?α? μα? στη διε?θυνση: dpo@lalizas.com

  ΠΡΟΦΙΛ ΧΡΗΣΤΗ:

  Με την καταχ?ρηση των στοιχε?ων σα? για την εγγραφ? σα? στι? ιστοσελ?δε? μα?, δημιουργε?ται αυτ?ματα μοναδικ? username και password πρ?σβαση? το οπο?ο πιστοποιε?ται απ? τον χρ?στη μ?σω επιβεβα?ωση? απ? τον λογαριασμ? ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου (email) που ?χει καταχωρ?σει. Μπορε?τε οποτεδ?ποτε να αιτηθε?τε την διαγραφ? του λογαριασμο? σα? καθ?? και να λ?βετε οποιεσδ?ποτε πληροφορ?ε? σχετικ? με αυτ?ν στη διε?θυνση: dpo@lalizas.com

  ?

  NEWSLETTER:

  Η εταιρ?α αποστ?λλει ενημερωτικ? email με σκοπ? την ενημ?ρωση των πελατ?ν μα? σχετικ? με τα τελευτα?α προ??ντα και τι? προσφορ?? μα?. Γ?νεστε αποδ?κτη? των σχετικ?ν email μ?νον εφ?σον το ?χετε επιλ?ξει ρητ?. Μπορε?τε οποτεδ?ποτε να απεγγραφε?τε απ? την σχετικ? ενημερωτικ? λ?στα ακολουθ?ντα? τον σ?νδεσμο που βρ?σκεται στο τ?λο? του κειμ?νου κ?θε φορ? που σα? αποστ?λλεται τ?τοιο email ? οποτεδ?ποτε με α?τημ? σα? στην ηλεκτρονικ? διε?θυνση: dpo@lalizas.com.


  ΚΟΡΥΦΗ 澳门老虎机官方网址