澳门老虎机官方网址|官方下载_Welcome!

<span id="mtqmq"><video id="mtqmq"><strike id="mtqmq"></strike></video></span>
 • <delect id="mtqmq"></delect>

  <p id="mtqmq"></p>
  <table id="mtqmq"><ruby id="mtqmq"></ruby></table>
  1982 -
  1982
  LALIZAS | 1982 -

  Ο κο? Στα?ρο? Λ?λιζα?, πρ?ην πανελλ?νιο? πρωταθλητ?? Ιστιοπλο?α?, ιδρ?ει την οικογενειακ? εταιρε?α LALIZAS ανταποκριν?μενο? στη ζ?τηση τη? ναυτιλιακ?? αγορ?? και ξεκιν? να πουλ?ει τα ειδικ? κατασκευασμ?να σωσ?βια σε ?λη την Ελλ?δα.

   
  1985
  LALIZAS | 1985 –

  Μ?σα σε 3 χρ?νια το ?νομα LALIZAS γ?νεται ευρ?ω? γνωστ? και ταυτ?ζεται με την ?ασφ?λεια? στα πλα?σια τη? ιστιοπλο?α?. Στη συν?χεια, λ?γω τη? αυξημ?νη? ζ?τηση? σε ναυτιλιακ? ε?δη και σωστικ? εξοπλισμ?, η επιχε?ρηση μεταφ?ρεται σε ν?ε? εγκαταστ?σει? και μεταλλ?σσεται σε μικρ? εργοστ?σιο. Εκε?νη την περ?οδο ο αριθμ?? του προσωπικο? ?γγιζε τα 15 ?τομα και η γραμμ? παραγωγ?? του εργοστασ?ου περιε?χε 150 κωδικο?? προ??ντων.

   
  1986
  LALIZAS | 1986 –

  Χ?ρη στη συνεχ? αν?πτυξη και στην α?ξηση των πωλ?σεων, η LALIZAS?ξεκιν? τι? πρ?τε? εξαγωγικ?? δραστηρι?τητε? και εδραι?νει την εμπορικ? τη? παρουσ?α στη Αυστραλ?α και αργ?τερα στην Ολλανδ?α, ?που συμμετε?χε για πρ?τη φορ? στη διεθν? ?κθεση Ναυτιλ?α?.

   
  1994
  LALIZAS | 1994 –

  Ιδρ?εται η LALIZAS Holdings
   
  1995
  LALIZAS | 1995 –

  ?πειτα απ? μια προσοδοφ?ρα δεκαετ?α, η LALIZAS για να ανταποκριθε? στη ραγδα?α α?ξηση τη? ζ?τηση? ναυτιλιακ?ν ειδ?ν τ?σο απ? την εγχ?ρια αγορ? ?σο και απ? την παγκ?σμια, μεταφ?ρει την παραγωγ? τη? σε ν?ε? και ακ?μη μεγαλ?τερε? εγκαταστ?σει?. Η επ?νδυση αυτ? ?δωσε στην εταιρε?α την ευκαιρ?α να αναπτ?ξει ?να πολ? μεγαλ?τερο εργοστ?σιο, το οπο?ο τη? επ?τρεψε να αυξ?σει κατακ?ρυφα την παραγωγ? τη?.

   
  1996
  LALIZAS | 1996 –

  Εφ?σον η εταιρε?α κατ?φερε να αποκρ?νεται ?ρτια στη ζ?τηση και στι? απαιτ?σει? τη? εγχ?ρια? και παγκ?σμια? αγορ??, αν?πτυξε την εμπορικ? παρουσ?α τη? σε 45 χ?ρε?.

   
  2000
  LALIZAS | 2000 –

  Στι? 23/10/2000 η εταιρε?α βρ?θηκε αντιμ?τωπη με ?να τραγικ? συμβ?ν.

  Για ?γνωστου? λ?γου? οι εργοστασιακ?? εγκαταστ?σει? τη? ?πιασαν φωτι? η οπο?α κατ?στρεψε ολοσχερ?? τα π?ντα. Ω? συν?πεια, η εταιρε?α ?φτασε πολ? κοντ? στο να βγει εκτ?? λειτουργ?α?.

   
  2000
  LALIZAS | 2000 –

  Λ?γε? εβδομ?δε?, μετ? η LALIZAS?συμμετε?χε στην ?κθεση Athens Boat Show δηλ?νοντα? πω? θα συνεχ?σει με την ?δια επιχειρηματικ? δυναμικ?τητα και σθ?νο?. Ο κ?ριο? στ?χο? τη? ?ταν τεθε? υπ? πλ?ρη εμπορικ? λειτουργ?α εντ?? 90 ημερ?ν.

   
  2001
  LALIZAS | 2001 –

  Με αμετ?κλητη δ?σμευση ?λων των μελ?ν τη? εταιρε?α? στο κ?ριο στ?χο τη? και ?πειτα απ? συντονισμ?νε? προσπ?θειε?, η LALIZAS κατ?φερε στι? 09/01/2001 να εδραιωθε? σε ν?ε? εγκαταστ?σει? και να λειτουργε? υπ? κανονικο?? ρυθμο??. ?λο το προσωπικ? τη? εταιρε?α? εκε?νη την περ?οδο συνε?σφερε αποτελεσματικ? και ανιδιοτελ?? στην αν?καμψη τη? εταιρε?α? καθ?? και οι πελ?τε? τη? με τη συνεχ? υποστ?ριξ? του?. Ω? αποτ?λεσμα, στο κλε?σιμο του χρ?νου η LALIZAS διπλασ?ασε το τζ?ρο τη?.

   
  2004
  LALIZAS | 2004 –

  Η LALIZAS ιδρ?ει ν?ο εργοστ?σιο στο Xiamen τη? Κ?να? και παρ?λληλα εγκαινι?ζει τα MARINA Stores, το καν?λι λιανικ?? π?ληση? τη?.
   
  2008
  LALIZAS | 2008 –

  H LALIZAS εγκαινι?ζει ν?ο Κ?ντρο εφοδιασμο? στην Κ?να και η εταιρε?α ε?ναι πλ?ον διεκολ?νει τι? αποστολ?? εμπορευμ?των σε ολ?κληρο τον κ?σμο.
   
  2011
  LALIZAS | 2011 –

  Η LALIZAS εγκαινι?ζει ν?ο Κ?ντρο Εφοδιασμο? στο Β?λγιο με αποτ?λεσμα η παρ?δοση των εμπορευμ?των να ολοκληρ?νεται μ?σα σε 3 ημ?ρε?, εν? παρ?λληλα αυξ?θηκε η διαθεσιμ?τητα εμπορευμ?των στο 90%.
   
  2012
  LALIZAS | 2012 –

  Η LALIZAS ανακο?νωνει την εξαγορ? τεσσ?ρων μεγ?λων εταιρει?ν στη ναυτιλιακ? βιομηχαν?α και επεκτε?νει το φ?σμα των προ??ντων τη?. Η LOFRANS κατασκευ?ζει εργ?τε?, η MAX POWER παρ?γει thrusters που προσφ?ρουν πλ?ρη ελιγμο?? πλο?ων, η NUOVA RADE κατασκευ?ζει αξεσου?ρ θαλ?σσιων πλαστικ?ν και το Ocean Fenders προστατε?ει τα σκ?φη παρ?χοντ?? του? fenders.
   
  2015
  LALIZAS | 2015 –

  Στο Π?ρνικ τη? Βουλγαρ?α? ιδρ?εται ακ?μη ?να εργοστ?σιο παραγωγ??. Ε?ναι η π?μπτη μον?δα παραγωγ?? του ομ?λου LALIZAS, με κ?ριο στ?χο την παραγωγ? μπαλονι?ν σκ?φου? για την OCEAN.
   
  2018
  LALIZAS | 2018 –

  Η LALIZAS αναγνωρ?ζει τι? αν?γκε? και τι? ευκαιρ?ε? που προσφ?ρει η Commercial αγορ? και αποκτ? δ?ο μεγ?λε? εταιρε?ε? με παγκ?σμια παρουσ?α. Την Alexander Ryan που εδρε?ει στο Χιο?στον των ΗΠΑ με εμπειρ?α στην υπερ?κτια βιομηχαν?α πετρελα?ου και εξοπλισμο? με περισσ?τερε? απ? 50 USCG εγκρ?σει? και την Antipiros που εδρε?ει στο Σπλιτ τη? Κροατ?α?, η οπο?α ειδικε?εται στον πυροσβεστικ? εξοπλισμ?.
   
  ΚΟΡΥΦΗ 澳门老虎机官方网址